ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS KAUPUNGISTUMISEN NÄKÖKULMASTA

Esitys: ’Alue- ja väestörakenteen muutos kaupungistumisen näkökulmasta’

Aika ja paikka: 28.9.2017, Maarakennuspäivät, Finlandia-talo, Helsinki

ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS KAUPUNGISTUMISEN NÄKÖKULMASTA

Seminaariesitys alue- ja väestörakenteen muutoksesta kaupungistumisen näkökulmasta. Esityksen sisällön kaksi ydinkysymystä liittyy kaupunkien ja kaupunkiseutujen kansallisen merkityksen osoittamiseen sekä kaupungistumiseen yhtenä alue- ja väestörakenteen muutosvoimana. Esitys sisältää runsaasti karttoja ja graafeja alueellisesta kehityksestä. Tutustu esitykseen tästä!

 

MITÄ VÄLIÄ ON JOLLAIN HUOLTOSUHTEELLA?

Esitys ’Kuntien toimintaympäristön pyörteisyydestä’ Raumalla 9.10.2015

Aluerakenteen isot muutosvoimat liittyvät kaupungistumiseen, keskittymiseen, vyöhykkeisyyteen, liikkuvuuteen, pirstalaisuuteen ja demografiseen muutospaineeseen. Esitys ’Kuntien toimintaympäristön pyörteisyydestä’  keskittyy viimeiseen muutosvoimaan eli demografiseen muutospaineeseen. Esityksessä tarkastellaan väestön ikärakenteen muutoksen syy- ja seuraussuhteita suhteessa aluerakenteeseen ja alueiden kehitykseen. Esityksessä keskitytään erityisesti työikäisen väestön määrän kehitykseen sekä väestölliseen ja taloudelliseen huoltosuhteeseen eri alueilla.

Esitys pidettiin Rauman kaupungin henkilöstötilaisuudessa Raumalla 9.10.2015

Tutustu esitykseen tästä!

MUUTTOLIIKE JA SISÄINEN TURVALLISUUS

Helsinki, Finlandia-talo, 27.11.2014, Suomen sisäisen turvallisuuden seminaari

Esitys ’MUUTTOLIIKE JA SISÄINEN TURVALLISUUS’ Sisäministeriön järjestämässä Suomen sisäinen turvallisuus -seminaarissa Helsingissä 27.11.2014. Esitys sisältää arvion maan sisäisen muuttoliikkeen vaikutuksista turvallisuusviranomaisten palveluiden kysyntään nyt ja tulevaisuudessa.

Esityksessä tiivistetään muuttoliikeen näkökulmasta aluerakenteeseen vaikuttavat viisi keskeistä muutostrendiä: piikikkyys, epäsymmetrisyys, vyöhykkeisyys, liikkuvuus ja monikulttuurisuus.

Esitykseen liittyvän kommenttipuheenvuoron piti kansanedustaja ja lakivaliokunnan puheenjohtaja Anne Holmlund.

Oma esitys löytyy tästä ja seminaarin muu ohjelma ja alustusmateriaali tästä!

SATAKUNNAN ASEMA ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA 2000-LUVULLA

Esitys ”Satakunnan asema alueiden välisessä kilpailussa 2000-luvulla” keskittyy Satakunnan asemaan ja position muuttumiseen suhteessa muihin maakuntiin (18) 2000-luvulla. Satakunnan kehitystä verrataan muihin maakuntiin kolmella teema-alueella: alue- ja kuntatalous, työpaikka- ja työllisyyskehitys sekä osaamis- ja TKI-toiminta. Jokaisen teeman kohdalla käytetään useita indikaattoreita, joiden arvot ilmaistaan sekä absoluuttisina että suhteellisina lukuina.

Esityksen graafeissa ovat mukana kaikki maakunnat. Lisäksi osassa graafeissa on erikseen merkitty punaisella viivalla Porin seudun ja keltaisella viivalla Rauman seudun arvot. Data perustuu Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton tilastoaineistoihin. Vertailun aikaväli rajoittuu pääsääntöisesti vuosiin 2000-2012.

Esitys pidettiin Satakunnan ennakointihankkeiden loppuseminaarissa Porissa 14.10.2014.

Tutustu esitykseen tästä!

TURUN SEUDUN ELINVOIMA

Esityksessä kuvataan ’TURUN SEUDUN ULKOISTA JA SISÄISTÄ ELINVOIMAA’ suhteessa muihin suuriin kaupunkiseutuihin. Esitys painottuu ulkoista elinvoimaa kuvaavien muuttujien vertailuanalyysin Turun seudun ja muiden suurten kaupunkiseutujen välillä. Esityksessä käydään läpi mm. alue- ja kuntatalouden, työllisyys- ja työpaikkakehityksen sekä määrällisen ja rakenteellisen muuttovetovoiman tunnuslukuja. Tavoitteena on osoittaa Turun kaupungin ja Turun kaupunkiseudun elinvoima suhteessa muihin suuriin kaupunkiseutuihin. Analyysi painottuu muutos- ja kehitysdynamiikan kuvaamiseen vuosien 2000-2012 välisenä aikana. 

Esitys pidettiin 28.5.2014 Turun selvitysalueen 17 kunnan erityseen kuntajakoselvitykseen liittyvässä tilaisuudessa.

Esitys löytyy kokonaisuudessaan tästä!